Aktualności
Tutaj jesteśstrona główna | Cele stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE SPORTOWE TIGERS PRUDNIK

48-200 Prudnik
ul. Parkowa 4

KRS: 0000397803 NIP: 7551929238 REGON: 161432890

Email:

Konto:
Bank Spółdzielczy w Prudniku
Nr: 62 8905 0000 2001 0023 2456 0001

Konto imprezy „Piknik Sportowy PRUDNIK CUP 2012” :
Bank Spółdzielczy w Prudniku
Nr: 35 8905 0000 2001 0023 2456 0002

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO TIGERS PRUDNIK

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie Sportowe Tigers Prudnik, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Tigers Prudnik”.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie oraz niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym na czas nieograniczony, posiadającym osobowość prawną.

§ 4

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Prudnik. Terenem działania jest obszar Miasta i Gminy Prudnik.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać poza terenem Miasta i Gminy Prudnik, również na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania. Może współpracować z innymi organizacjami i instytucjami dla realizacji celów statutowych.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7

 1. W celu realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród ogółu społeczności lokalnej, propagowanie zdrowego trybu życia, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe poprzez :

§ 11

 1. Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje, jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia.
 2. Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.
 3. Sekcją zarządza kierownik sekcji. Sekcję oraz kierownika, na wniosek członków Stowarzyszenia powołuje Zarząd.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która :
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • utożsamia się z celami statutowymi i deklaruje chęć ich realizacji,
  • złoży pisemną deklarację członkowską,
  • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
  • Członkiem zwyczajnym staje się po zaakceptowaniu złożonej pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są :

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo :

§ 17

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, z określeniem rodzaju i zasad wsparcia, na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. § 19

  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach członków, jak i władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

  § 20

  1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
   • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
   • wykluczenia przez Zarząd, z powodu : naruszania zasad statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, nie płacenia składek przez okres 3 miesięcy, działania na szkodę Stowarzyszenia - na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia, utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
  2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

  § 21

  Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

  ROZDZIAŁ IV
  WŁADZE STOWARZYSZENIA

  § 22

  Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.

  § 23

  Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

  § 24

  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
  2. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, ich skład może zostać uzupełniony o osobę, która w drodze wyborów uzupełniających na zasadach opisanych w § 23 uzyska największą ilość głosów. W tym celu Zarząd zobligowany jest do zwołania Walnego Zebrania Członków.
  3. W trybie dokooptowania składu można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

  § 25

  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne, chyba że, w szczególnych przypadkach, więcej niż połowa członków biorących udział w zebraniu opowie się za głosowaniem tajnym.

  § 26

  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

  § 27

  1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, nie później niż do 30 kwietnia każdego roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku wymaganej ilości członków na zebraniu, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od pierwszego terminu Walnego Zebrania.
  3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd :
   • z własnej inicjatywy,
   • na wniosek Komisji Rewizyjnej
   • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.
  5. Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w przewidzianych terminach może ono być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

  § 28

  Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, poprzez uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej jego działalności,
  • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • uchwalania zmian statutu,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

  § 29

  Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

  § 30

  1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika, spośród swoich członków.
  2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
  3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.
  4. § 31

   Do kompetencji Zarządu należą:

   • kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
   • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
   • sporządzanie planów działania i budżetu,
   • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
   • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
   • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
   • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
   • składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

   § 32

   Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

   § 33

   1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego i jego zastępcy.
   2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
   3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
   4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

   § 34

   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

   • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania,
   • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
   • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
   • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
   • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

   ROZDZIAŁ V
   MAJĄTEK I FUNDUSZE

   § 35

   Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być:

   • składki członkowskie,
   • darowizny, spadki i zapisy,
   • dotacje, subwencje, udziały,
   • środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz sponsoringu,
   • własna działalność stowarzyszenia,
   • inne źródła.

   § 36

   1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
   3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

   § 37

   1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
   2. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
   3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

   ROZDZIAŁ VI
   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   § 38

   1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
   2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

   § 39

   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

   Na oryginale podpisano :

   KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI:

   1. ALFRED PLOSZCZONKA
   2. ANDRZEJ IWANECKI
   3. GRZEGORZ KORYZNA